Algemene informatie

Contactgegevens Jananna          

KVK nummer:                32156582 ( Gooi-, Eem- en Flevoland )

BTW nummer:                NL002166977B03

Bank:                            ABN AMRO Bank Almere

Bankrekeningnummer:   573 171 599

IBAN:                            NL82ABNA0573171599

BIC / SWIF:                   ABNANL2A

Contact:                        middels het contactformulier

                                    of mail naar: info@jananna.com

Store :                          Nieuwstraat 12 . 1381 BC . Weesp ( alleen bezoekadres, geen post )

                                 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

De koper : is de consument ofwel de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep.

De verkoper : de wederpartij die handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna vermeld als Jananna.

De overeenkomst : de overeenkomst tussen Jananna en de koper.

De leverancier : de fabrikant of groothandel waarvan de verkoper artikelen en/of onderdelen of producten afneemt met als doel deze te verwerken in de ontwerpen van Jananna en te verkopen aan de consument.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht, bestelling, overeenkomst aangegaan tussen Jananna en de koper.

2.2 Alle voorwaarden kunnen te aller tijden door Jananna gewijzigd worden.

2.3 Door een bestelling te plaatsen bij Jananna verklaart de koper zonder voorbehoud, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Bestellen en verzenden

3.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, incl. BTW en excl. verzendkosten. De verzendkosten worden in het totaaloverzicht, voor het sluiten van de overeenkomst, berekend.

3.2 Voor het verzenden gelden de tarieven van Postnl. Jananna hanteert de tarieven die op het moment van uw bestelling gelden. 

3.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven periode.

3.4 Jananna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van kennelijke prijsinvoerfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betaling

4.1 Direct na de bestelling ontvangt de koper een email ter bevestiging van de bestelling waarin het factuurnummer vermeld staat.

4.2 Jananna biedt verschillende betalingsmogelijkheden in een beveiligde omgeving via een SSL beveiligde server.

4.3 Binnen- en buitenlands betalingsverkeer kunnen middels bovenstaande IBAN en BIC bankgegevens plaatsvinden.

4.4 Bestellingen worden alleen verzonden na ontvangst van betaling.

4.5 Wanneer de volledige betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen zal Jananna de bestelling annuleren.

4.6 De prijzen van alle artikelen zijn in Euro, inclusief BTW. maar exclusief verzendkosten.

Artikel 5. Levering

5.1 Alle bestellingen worden na ontvangst van betaling binnen vijf werkdagen ter verzending aangeboden bij Postnl.

5.2 Afhankelijk van het gewicht en formaat van de artikelen ontvangt de koper de bestelling als brievenbuspost of als pakket aangeboden.

5.3 De koper ontvangt per email een bevestiging zodra de bestelling is verzonden.

5.4 Indien de verzending van bestellingen, om welke reden dan ook, langer dan vijf dagen zal duren wordt de koper hiervan per email in kennis gesteld. Als bestellingen onverhoopt, om welke reden dan ook, binnen dertig dagen ná betaling niet geleverd kunnen worden, heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Indien het factuurbedrag reeds was ontvangen door Jananna wordt het bedrag binnen zeven dagen aan de koper geretourneerd, nadat de koper de annulering heeft kenbaar gemaakt via mail.

5.5 Jananna is niet aansprakelijk voor evt. schade / verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de koper foutief opgegeven adres.

5.6 Jananna is niet aansprakelijk voor verlies / beschadiging toegebracht door Postnl. Als de bestelling beschadigd wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven adres, dient de koper dit direct te melden bij Jananna.

5.7 Indien de koper de bestelling op een ander adres wil laten bezorgen, bijvoorbeeld op het werk, dan geeft de koper dit aan op het bestelformulier.

5.8 Bestellen en betalen vanuit het buitenland is mogelijk. Lees verder de betalingsmogelijkheden bij het afrekenen.

Artikel 6. Ruilen en retourneren

6.1 De klant heeft recht op een zichttermijn van veertien dagen. Indien uw bestelling niet naar wens is dient u dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst, middels het online contactformulier aan Jananna kenbaar te maken. Binnen veertien dagen, ingaand op de dag van ontvangst kan de koper de bestelling retourneren of ruilen. Uitzondering hierop zijn artikelen die speciaal en/of op bestelling zijn gemaakt en/of samengesteld en/of op artikelen die zijn afgeprijsd of met korting worden verkocht. Restitutie van het aankoopbedrag is in deze gevallen niet mogelijk. U krijgt van ons een retournummer dat u duidelijk vermeld op uw retourzending dient te vermelden. Zónder retournummer nemen wij uw zending niet in ontvangst. In verband met hygiëne kunnen oorbellen niet worden geretourneerd.

6.2 De verzendkosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor risico van de koper.

6.3 Bij ruilen: alle verzendingen geschieden via Postnl. Zodra de eventuele bijbetaling bij ons is binnengekomen versturen wij de bestelling zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 dagen. (indien op voorraad) Indien het artikel niet op voorraad is, neemt Jananna direct contact op met klant. In overleg versturen we direct een deel van bestelling of later alles in één keer. Op uw retourzending dient duidelijk zichtbaar het door ons verstrekte, retournummer te zijn vermeld, anders nemen wij uw zending niet in ontvangst.

6.4 Jananna hecht bijzonder veel waarde aan kwaliteit van artikelen, levering en service.

Indien de koper desondanks niet geheel tevreden is met ( een deel ) van de bestelling dan is het mogelijk om binnen veertien dagen ná ontvangst de bestelling te retourneren. Een aantal redenen kan hieraan ten grondslag liggen.

a. De artikelen voldoen niet aan de verwachting;                                           

Voorwaarden: de koper doet opgaaf van reden middels het online contactformulier. De artikelen dienen in de originele verpakking ( onbeschadigd, niet gebruikt en/of gedragen ) inclusief de originele factuur te worden verzonden. Verzendkosten zijn voor rekening koper. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan neemt Jananna de retourzending niet in behandeling.

b. Product is beschadigd : Voorwaarden : op het online contactformulier dient de beschadiging zorgvuldig te worden beschreven en foto's van de beschadiging dienen worden toegezonden zodat Jananna kan beoordelen wat de mogelijke oorzaak is. In overleg met de koper wordt een paasende oplossing aangeboden.

6.5 Een retourzending wordt NIET aangenomen door J.A. indien:

  • er binnen twee dagen geen melding is gemaakt van de retournering.
  • het artikel zichtbaar gebruikt /gedragen is.
  • het artikel beschadigd is.( zie 6.5.a.) Het betreft hier een beschadiging die is ontstaan tijdens de verzending, reparatie door derden en/of door oneigenlijk gebruik.
  • de artikelen niet in de originele verpakking zijn verpakt.
  • de originele factuur NIET is toegevoegd.
  • het een onvoldoende of niet gefrankeerde retourzending betreft.

6.6 Indien de koper of derde een verkeerd artikel ontvangt dient de koper dit binnen 24 uur na ontvangst te melden. Middels het contactformulier wordt aangegeven om welke artikelen het gaat, zodat Jananna zo snel mogelijk kan zorgen voor het verzenden van de juiste artikelen. De juiste artikelen zullen worden verzonden zodra de verkeerde artikelen zijn teruggestuurd en eventuele bijbetaling is ontvangen. Kosten voor de retourzending van de verkeerd geleverde artikelen zijn in dit geval voor rekening van Jananna.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Jananna is niet aansprakelijk voor het kwijtraken en/of beschadigen van de bestelling tijdens transport. Jananna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de bezorger.

7.2 Jananna is niet aansprakelijk voor evt. schade / verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de koper foutief opgegeven adres of wordt aangenomen door een onbekende partij.

7.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

7.4 Indien het geleverd product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Jananna niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.    

Artikel 8. Garantie

8.1 Jananna verschaft de koper een factuur welke dient als schriftelijk garantiebewjs. Hiermee kan de koper, binnen een termijn van een maand, zichtbare gebreken kosteloos laten vervangen, dan wel laten herstellen. 

8.2 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruiksslijtage of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Jananna, de koper of derden wijzigingen/herstel/reparatie hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. Dit geheel ter beoordeling van Jananna.

8.3 Na verloop van de garantietermijn is Jananna gerechtigd om in overleg met de klant alle kosten voor vervanging of reparatie, inclusief administratie- en verzendkosten bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Jananna blijft volledig eigenaar van het artikel / de artikelen totdat de koopprijs en verzendkosten volledig zijn voldaan.

9.2 Jananna blijft ten alle tijden volledig eigenaar van alle ontwerpen van zowel Jananna als Butt'ns en copieren/namaken van de onder deze geregistreerde merken uitgebrachte ontwerpen en producten is ten strengste verboden. 

Artikel 10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 De afbeeldingen, tekeningen en kleuren van aangeboden producten en onderdelen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst.

10.2 Foto's, afbeeldingen en teksten mogen niet worden gecopieerd en/of gebruikt voor andere doeleinden zonder  schriftelijke toestemming van Jananna. 

Artikel 11. Vrijwaring 

11.1 De koper vrijwaart Jananna voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Jananna zich de rechten en bevoegdheden voor die Jananna toekomen op grond van de Auteursrecht.

12.2 Jananna behoudt het recht de eventuele door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 Jananna is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jananna op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Jananna de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunictie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.                         

14.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Jananna het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Jananna haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Geschillen

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor de koper die woonachtig is in het buitenland. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 16. Cadeau- en of Tegoedbon

16.1 Een cadeaubon van Jananna heeft een minimum inkoopbedrag van € 15,00 en is geldig gedurende de periode welke op de bon staat vermeld, met een maximum van 1 één jaar. De bon is niet inzetbaar bij afgeprijsde artikelen. Cadeaubonnen worden niet standaard uitgegeven maar slechts wanneer deze op voorraad zijn.

16.2 Een tegoedbon wordt alleen uitgeschreven bij hoge uitzondering en is geen vanzelfsprekend recht van de klant. De tegoedbon is geldig gedurende de periode welke op de bon staat vermeld met een maximum van zes maanden. De bon is niet inzetbaar op afgeprijsde artikelen.

 

 

 

© 2015 - 2024 Jananna | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel